За Едно споделено пространство

Инициативата е финансирана по програмата на фондация “ЕкоОбщност”, “Място за живот 2009”, която се осъществява с финансовата подкрепа на фондация “Чарлз Стюарт Мот”.Водещата организация по проекта е Сдружение „Селище Зелено Училище” в сътрудничество с катедра Градоустройство на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, София (УАСГ), Община Ивайловград и Народно читалище “Пробуда”.

Потребността от проекта произтича от проблеми със значително отражение върху привлекателността и качеството на живота в ивайловградския край, а именно:
– трудно осъществимото и скъпо събиране, извозване и третиране на битовите отпадъци;
– затруднената мобилност на жителите в общината;
– проблемите на местната културна идентичност, породени от регионалните и глобални промени и водещи до трансформации в социалната и физическата среда;

Всичко това обуславя нуждата от иновативни решения и стабилни партньорства.

Основната идея на проект “За Едно споделено пространство и по-добро място за живот” е иновативният формат на сътрудничество, възможност за споделяне на разнообразни гледни точки в три важни за община Ивайловград области:
– управлението на органичните и твърди битови отпадъци;
– подобряването на мобилността на жителите;
– изява на местната идентичност чрез действия, събития и значими за общността пространства на града и общината;

Главната цел – да се постигне работещ диалог между експерти и представители на общината, като се привлекат младежите – бъдещите местни участници във вземането на решенията за развитието на общината и бъдещите експерти в пространственото планиране – студентите по Урбанизъм;

Специфичните цели – обсъждане в по-широк обхват на проблемните области, разработване в по-тесни групи и екипи на концепции и планове за действие, както и участие в съвместни преживявания – работилници, местни пътешествия и малки празници;

Очакваният резултат – да се подпомогне ефективното сътрудничество между представителите на местната власт, обществеността и бизнеса, като се използва опитът на специалисти по местно устойчиво развитие;

Очаквани свързани ефекти – насърчаване на участието в местната инициативна група (МИГ Стамболово, Маджарово, Ивайловград) и формулирането на местната стратегия за развитие;

Подходите са разнообразни и включват:
– представяне и обсъждане на добри практики от подобни региони, които разгръщат хоризонта на възможното;
– повдигането на въпроси и коментари, които навеждат до съждения по споделената отговорност за развитието;
– провеждането на теренни проучвания и изследване на нагласите, които разширяват разбирането за живота в общината;
– представяне, предоставяне, обсъждане и оценка на идеи, концепции, примерни приложения и препоръки, които да въздействат за по-активно отношение и инициативност към потребностите и възможностите, бариерите и заплахите пред общността;

Какво конкретно предоставя проекта на жителите на община Ивайловград?
– външни гледни точки върху вътрешните предизвикателства и възможности – предстаявния на добри примери за темите управление на отпадъците, мобилност, културна идентичност.
– информация за възможни решения и добри практики в подобни региони и общности – Домашното компостиране – ползи и възможности
– очертаване на основните дискусионни въпроси по темите за отпадъците, мобилността и идентичността – Игра с децата на Ивайловград – “Чувство за място”
– брошура с практическа информация по разглежданите теми;
– изложба на материали, представящи идеи, концепции и приложения по трите теми – концепции на студентите за развитието на Общината – “Опознай непознатото”, “Мобилността в ръцете на хората”, “Отпадъците в споделеното пространство” .

About The Author

tizata