• Направи училище
  • Направи училище
  • napraviuchilishte_7

Направи Училище: създаване модел на съвременно училище

Основна дейност при изпълнението на проекта е разработването на модел на съвременно българско училище в рамките на граждански дискусионен форум, който модел да бъде широко споделен и представен на властимащите като отправна точка за провеждането на политики в областта на образователната реформа. Участниците във форума ще бъдат подбрани с конкурс, сред активните в Интернет граждани, мотивирани да работят за реформиране на българското училище или за създаване на образователни алтернативи. Целта ще бъде да се постигне представителност, като във форума се включат представители на различни роли в учебния процес – директори, учители, родители, психолози, на различни обществени сфери и професии. Подбраните участници във форума ще преминат през специално разработена програма, продължаваща общо 8 месеца, включваща индивидуални и групови интерактивни обучения и фасилитирани дискусии по основни въпроси от организацията на училището и същността на образователния процес.

Програмата ще се проведе в гр. София и гр. Пловдив и ще бъде проектирана така, че да повиши компетентностите на участниците и същевременно да ги доведе до формиране на коцепции за основните елементи на бъдещия модел: образователните цели, принципите и ценностите на съвременното училище, изискванията към неговото управление, организацията на учебния процес, към учебната среда, методиката на обучение и учебното съдържание. В рамките на дискусионния форум ще бъдат разработени практически уроци за начален курс на обучение, които след приключване на форума ще бъдат приложени в работа с ученици от град София и град Пловдив. Разработеният модел ще бъде описан с помощта на експерти, които ще формират препоръки към вземащите решения за насоки на реформаторски политики.
Разработката ще бъде представена на конференция с участието на представители на заинтересовани НПО, граждански групи и вземащите решения.
Моделът и процесът по създаването му ще бъдат широко споделени с обществеността.

Проект „Направи Училище: създаване на модел на съвременно българско училище с участието на обществеността” е финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г. и изпълняван в партньорство със сдружение „Фабрика за идеи”. 

logo_eea_grants_1 logo_napraviuchilishte logo_ideas_factory