• 5
  • 3388

Нисковъглеродно строителство в България

С този проект си поставяме цел да осъществим първите реални стъпки за въвеждане на темата в най-престижния Български строителен университет (Университета по архитектура строителство и геодезия-УАСГ), чрез обособяване на звено по устойчиво строителство, разработване и провеждане на програма за следдипломна квалификация, задълбочено проучване на световните практики и разработване на два базови строителни продукта от естествени материали.
Успоредно с това ще бъде изграден капацитет на кандидатстващата организация и съмишлениците на тази идея от неформалната група „Асоциация за строителство с естествени материали”, чрез създаването на устойчив модел за практическо обучение и строителство на нискоемисионни сгради.

В рамките на проекта ще бъде създадена биодинамична къща, процесът по изграждането на която ще послужи за обучение и анализ на различни строителни техники с естествени материали. Сградата ще бъде построена на калкан (долепена) с една нова крайградска къща, изградена с конвенционални материали и технологии. Това ще послужи за нагледното демонстриране на сравнителните предимства на нисковъглеродното и биодинамично строителство, а именно: създаване на добър вътрешен комфорт и микроклимат, с ниско потребление на енергия; вложени материали и технологии с ниска до нулева въглеродна и енергийна оценка.

В сътрудничество с другия ни основен партньор, агенцията за маркетингови и социални изследвания и консултации „Медия Линкс”, ще бъдат проведени серия от социологически изследвания за определяне на пазарния потeнциал и нагласите у целевите групи към темата. Това от своя страна ще послужи за създаването на маркетингова стратегия за заемане на новосъздаваща се пазарна ниша, което би гарантирало дългосрочно интереса у специалистите, ангажирани във всички дейности на проекта.